متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کلمات عبور برای ورود به تلفن های هوشمند به زودی به فراموشی سپرده خواهند شد. به همراه تلفن نسل آینده Nexus گوگل، نرم افزاری ارائه خواهد شد که از تصویر شما به جای کلمه عبور برای وارد شدن به محیط کاربری تلفن استفاده می کند.