متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تشکر بی تشکر! ویکی لیکس از طرفداران خود درخواست کرده حملات محروم سازی از دسترسی به اینترنت (DDoS) را متوقف کنند.