متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اما کنگو چه ربطی با شما دارد؟ اول از همه از شما می خوام یک لطفی کنید. ممکن است لطفا" همه شما موبایل هایتان را از جیبتان دربیارید؟ وزن ان برایتان آشناست، چقدر طبیعی انگشتان شما روی دکمه های ان می لغزد. می تونید دنیای خود را بدون ان تصور کنید؟ موبایل ما را با کسانیکه دوستشان داریم، خانواده مان، دوستانمان و همکارانمان، در این کشور و کشورهای دیگر مرتبط می سازد. موبایل نماد یک جهان مرتبط است.