متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دانشمندان موفق شده اند به گروه کوچکی از افراد نابینا و بینا آموزش دهند که چگونه با استفاده از جهت یابی پژواکی در محیط اطراف […]