متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کتابخانه JQuery یکی از آخرین فناوری های برنامه نویسی در وب است . این زبان یکی از زیباترین و ساده ترین زبان هایی است که تا به حال برای تعامل با عناصر صفحه ایجاد شده است.