متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر موافق باشید به سراغ دستورهایی برویم که بوسیله آنها میتوانید پردازش ها را مشاهده کرده و به مدیریت آنها بپردازید .