متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امروز با شماره دوم گاه‌نامه در خدمت شما هستيم، در اين شماره شما شاهد تغييراتي در ظاهر و نحوه نمايش مطالب هستيد و تمام سعي خود را كرده‌ايم كه در اين شماره مطالب را در يك صفحه يا دو صفحه قرار دهيم و حجم مطالب را هم تا اندازه‌اي پايين آورده‌ايم ، اميدواريم رضايت شما را جلب كرده باشيم.