متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

رمز عبور

وارد جیمیل می شوید می بینید که ایمیل هایی رو که نخوانده بودید جز خوانده شده ها هستند.چه اتفاقی افتاده؟ اولین جوابی که در ذهن بسیاری از ما وجود دارد هک شدن ایمیل است و دلیل آن را هم به رمز عبور ضعیفی که انتخاب نموده ایم،می سپاریم.اما ایا واقعا این چنین است؟