متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برای اینکه بتوانیم یک دفترچه تلفن به زبان دلفی بنویسیم نیاز به یک بانک اطلاعاتی داریم که ابتدا انرا با نرم افزارهای پایگاه داده ای انرا پیاده سازی کرده و سپس تغییرات دلخواه را به ان با دلفی اعمال کنیم