متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
با عرضه سرویس میزبان تماس از سوی ایرانسل؛ پرداخت هزینه مکالمه توسط مشترک مقصد ممکن شد.