متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آیا رایانه تان هنوز هم این صفجه وب را بارگذاری نکرده است؟ اگر این طور است، شما در نیمه راه شناخت و کشف دلیل اجرای به ظاهر بسیار کند و آهسته آن هستید. دلایل بسیار زیادی برای رایانه های رومیزی و لپ تاپ ها برای پت پت کردن در کارشان، سرعت آهسته، به چالش طلبیدن مشخصات سیستم و اجرای بیشتر همچون یک عتیقه از دهه 1990 وجود دارد.