متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امسال سالي باورنكردني براي مارك زوكربرگ و فيس‌بوك بود. مالك فيسبوك اخيرا به عنوان فرد سال مجله TIME انتخاب شد و به خاطر كمكهاي سخاوتمندانه اش به حركتهاي