متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
OPSWAT گزارش های فصلی سهم بازار را برای چند بخش از صنعت امنیت منتشر می کند که پیش از این گزارش مربوط به میزان پیشرفت و سهم فروش آنتی ویروس ها در بازار جهانی منتشر کردیم