متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مقدمه برنامه‌هایی که تا کنون (هرچند ساده) نوشته‌ایم، همگی حداقل از یک متغیر استفاده کرده بودند؛ درواقع شما متوجه اهمیت استفاده از متغیرها شده‌اید، که […]