متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نوکیا در هفت بند طرح بازسازی خود را مبنی بر کاهش 17000 شغل در سراسر جهان اعلام کرد. این عدد در حدود 23% کل نیروی کار 74000 نفری شرکت های جهانی است.