متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در مقاله قبلی به معرفی نرم افزار Interactive Physics پرداختیم و البته کمی با کار کردن با آن را آموزش دادیم. اما اینبار در این مقاله میخواهیم تمرکز بیشتری روی آموزش این نرم افزار جالب داشته