متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
لپ تاپ ها و کامپیوتر ها موضوع بسیار خوبی برای ترکیب و طراحی هستند. آنها ابعاد مختلفی را برای قرار گرفتن عناصر تامین می کنند و می توانند به طور طبیعی عموق ایجاد کنند. آنها برای بیان کارایی، خلاقیت یا جنبه های بازی کامپیوتری ترسیم میشوند.