متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چين سيستم هوا فضايي طراحي كرده با نام Beidou كه همينك با 10 ماهواره در مدار حال كار مي‌باشد و در سال 2012 6 ماهواره ديگر هم به اين شبكه اضافه خواهد شد. و همچنين چيني‌ها اعلام كرده‌اند كه تا سال 2020 قصد دارند 30 ماهواره ديگر را در مدار قرار دهند .