متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در دهه جدید، دو ماموریت سیارکی جدید، ۸ جهان نجومی جدید را بررسی خواهند کرد. هفته گذشته ناسا از دو ماموریت جدید که هدف شان […]