متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت کنونیکال به کاربران خود در مورد یک آسیب پذیری موجود در درایورهای شرکت انویدیا هشدار داد . این آسیب پذیری های ظاهرا در نسخه […]