متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برای انجام محاسبات باینری به دو حالت مجزا داریم که یکی از آن ها 0 و دیگری 1 است.در کامپیوتر های امروزی،ولتاژ برق در هر پایه نشان دهنده این است که هر پایه صفر است یا یک. اما در کامپیوتر های کوانتومی این کار با استفاده از جهت چرخش الکترون ها (اسپین)بدست می آید.وقتی الکترون به سمت راست اسپین کند ما آن را 1 و اگر به سمت چپ اسپین کند ما آن را 0 می نامیم.اما خوب تا این جا این منطق هم شبیه منطق کامپیوتر های امروزی است؛یعنی یا 0 یا 1 ! اصلی که در منطق کامپیوتر های کوانتومی،این کامپیوتر ها را از کامپیوتر های امروزی متمایز می کند،اصل بر هم نهی کوانتومی است.