متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما با Unbutu ‌كار كرده باشيد حتما متوجه كمبود هايي در آن شده ايد .... در اين مقاله 3 نرم افزار سازگار با Unbutu ‌معرفي شده كه 3 مشكل اساسي شما را حل خواهد كرد.