متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گوگل به تازگي صحفه خطاي 404 (Error page) را قرار داده كه وقتي شما يك آدرس اشتباه وارد مي كنيد (به طور مثال :http://www.google.com/hosting) صحفه اي ظاهر مي شود كه در كنار يك متن عكس يك ربات از هم گسيخته را نشان مي دهد كه ناراحت است و تمام اجزايش بيرون ريخته است.با يك متن ساده هم گوگل مي توانست اين مفهوم را برساند ولي گويا خلاقيت را نيز چاشني كار خود كرده است.!