متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تم هاي جی میل زیادی برای انتخاب وجود دارد، اما تعداد کمی از آنها واقعا قابل استفاده است. جی میل 5 تم جدید اضافه کرده است