متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این مقاله بر آن است تا نکات و پیشنهاداتی به طراحان در صرفه جویی در زمان انجام پروژه های طراحی را ارائه دهد.به عبارتی دیگر برخی راهنمایی های اساسی و ساختاری وجود دارد که باید توسط هر طراح حرفه ای در هنگام کار مدنظر قرار گیرد، تا درزمان کمتر کار طراحی بازدهی بیشتری داشته باشد.