متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين گوشي لوزي شكل كوچك در كنفرانس HP’s webOS كه هفته قبل برگزار شد معرفي گرديد اما ما آن را در راهروهاي كنگره جهاني موبايل و در دستان