متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
acontags یک کاربرد مدیریت تماس اندروئیدی بسیار موثر و با استفاده ساده است که علاوه بر فراهم کردن زمینه ای برای شما جهت ایجاد تعداد نا محدود گروه ها، به شما اجازه می دهد تا هر گروه را دوبار به گروه های زیرین تقسیم کرده و برچسب های