متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مطمئن هستم که روزانه به تعداد بسیار زیادی از وب سایتها به طور معمول و همیشگی سر می زنید . یک نمونه خوب از این وب سایتها فیسبوک است که اغلب در آن حساب داریم و حتی تا روزی چندین بار نیز آن را چک می کنیم. اغلب می خواهیم از پست های جدید دوستانمان در صفحه شان یا اعلام نظر و دوست داشتن بر روی پست هایمان مطلع شویم یا اینکه می خواهید ببینید مزرعه ای