متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Quick Heal Technologies با تاكيد بر تامين محيط كاري امن براي مشتريان، پيشرو و نوآور در توسعه تكنولوژي جديد براي دفع تهديدها مي باشد. اين گواهي دريچه تازه اي را از كارايي محصولات كوييك هيل به روي جهانيان