متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Battlefield 4 در سال 2013 منتشر می شود و هنوز فاز های مختلف این پروژه آغاز نشده اند و فقط امروز این عنوان به تایید EA رسید.