متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هی، آقایان و خانم های عکاس! شکل جعبه ای دوربین های عکاسی را فراموش کنید! بگذارید به شما چیزی جدید نشان دهم. تصاویری که ملاحظه می کنید طرحی از یک دوربین جدید است که شرط می بندم تا قبل از این هیچگاه به چنین ظاهری برای یک دوربین عکاسی برخورد