متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سطح مهارت شما به سرعت بالا می رود و این امر به این معنی است که انتخاب شما در ویژگی های اصلی (قدرت، سرعت، جادو و سایر توانایی ها) و خرید مهارت های جدید و یا بهبود آنها، گسترده تر خواهد شد.