متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
قصد از اینکار سوء استفاده و نپرداختن هزینه کاربری نیست بلکه فقط محض اطلاع از این هست که این نرم افزار پر مدعا براحتی شکست پذیر است.فقط همین هر گونه سوء استفاده از این ترفند