متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به گفته ی سایت گیم اسپات بازی رود خانه ی سرخ قرار است یک پیشرفت قابل توجه ای نسبت به شماره ی قبلی یعنی طلوع اژدها داشته باشد.