متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در مقاله زير به مطالبي پيرامون طبقه بندي نرم افزار ها  كد نرم افزار  نرم افزار هاي آزاد/ متن باز يا FOSS چيست؟