متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مفيد و مختصر بايد گفت كه اين نرم افزار نسل ديگري از ويرايش پيشرفته را با خود به ارمغان مي آورد!