متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برای این جمعه می خواهیم بازی مفرح و سبکی را به شما معرفی کنیم تا کمی خستگی هفته ای که پشت سر گذاشتید از تنتون دربره.یکی از بازی های پرطرفدار در دوران مدرسه (مخصوصا برای بچه های شر و شور) بازیه پرتاب کاغذ جویده شده با لوله خودکار