متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بسیاری از افراد بر روی گوشی خود برنامه Google Map (نقشه ای که بوسیله ی گوگل طراحی شده است) را دارند و استفاده های فراوانی از آن می کنند به طوری که حتی عده ای از کابران به کاربرد نقشه ی گوگل معتاد شده اند و دیده می شود که در خانه های خود نیز از آن