متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تلویزیون های براویای HDTV 2011 سونی، یک حوزه نسبتا گسترده ای را شامل می شوند که در مجموع 27 مدل را در 9 دسته متفاوت می باشند. تمامی آنها بجز پنج مدل ارزان قیمت، شامل