متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
با توجه به عدم علاقه و تقاضای کافی برای Moorestown و Moblin در بازارهای تجاری و این واقعیت که هیچ نشانه ای از حرکت جدی برای ساختن محصول MeeGo تا کنون بروز پیدا نکرده است – می توان با اطمینان گفت