متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
موزیلا تصمیم گرفت نوار عنوان را از سرویس گیرنده ایمیل حذف کند تا از فضای عمودی اضافی برای محتویات نمایش داده شده در ثاندربرد (Thunderbird) استفاده نماید.