متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
روز جمعه ۹ دسامبر در  ساعت ۱۳:۲۷ دقیقه اولین دستگاه زباله جمع کن فضایی روانه جو زمین شد! این زباله جمع کن که کانوتوری (Kounotori) […]