متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در اینترنت سایتهای بسیار خوبی پیدا می شوند که هر کدام از آنها ممکن است در مورد یک موضوع خاصی کار کنند یا حتی سایتهایی هستند که در مورد تمام موارد دنیای ارتباطی امروز فعالیت