متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
۱۰۰۰ مدل از تلفن های هوشمند جدید مایکروسافت یعنی ۹۵۰ XL و ۹۵۰ که در اویل ماه توسط Redmond رسانه ای شدند اکنون وارد هندوستان […]