متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به گفته ي شركت هاي امنيتي، با وجود اين كه كد تروجان اوليه است، هنوز نمي تواند وصل شده و سرور را كنترل كند. امروز شركت هاي امنيتي به كاربران مك در ارتباط با اسب تروجاني هشدار دادند كه به شكل يك فايل PDF، مخفيانه حمله مي كند.