متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امروزه، خوشبختانه سيستم عامل مك به دليل محيط گرافيكي و قابليت هاي جالب آن، مورد محبوبيت زيادي در بين كاربران ايراني قرار گرفته و حتي در شبكه بعضي از سازمان ها نيز از آن استفاده مي شود. بنابراين لزوم توجه به رعايت نكات امنيتي در اين سيستم عامل،