متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
PC شركت مايكروسافت با Mac شركت اپل را رو در روي هم قرار داده و اين دو پلتفرم را در 18 مورد با هم مقايسه كرده است. در صورتي كه علاقه‌مند