متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مطمئنا، Ninjas Gaiden Sigma plus می تواند یک تجربه ی بی نظیر از یک بازی همراه را به طرفداران هدیه دهد.