متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گک ها و لگو به نظر می رسد با هم هماهنگ هستند مثل مک و چیس (یا Macs و اپل و مثالهای دیگر ) ، با هزاران تن هوادا – گیک های خلق شده که الهام گرفته