متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
من قبلا ذكر كردم كه براي استفاده بيشتر از ابزار Google Voice تلاش مي كنم، و يك چيزي كه برايم شگفت آور است اينكه Google امكان كار با پيامكها را در ابزار پيامرسان فوري Google Talk نگنجانده